In de Ban van de Vloek

Interview Earth Father Olof Smit

‘Als er een Moeder Aarde is, is er ook een Vader Aarde’, zegt Earth Father Olof Smit. Hij doelt op het feit dat er een balans moet zijn tussen creatie en actie. ‘Maar het evenwicht is totaal verstoord. Kijk maar om je heen. Het is vijf over twaalf.’ Smit zette zich ooit in als documentairemaker voor een betere wereld. Inmiddels doet hij dat als vloekendokter.

Smit liet in 1992 Nederland achter zich en vertrok naar de binnenlanden van Suriname. In zijn beleving ging hij op een ontdekkingsreis die maximaal enkele maanden zou gaan duren. ‘Dat was mijn eerste vergissing’, vertelt hij. ‘Mijn tweede was dat ik de reis maakte buiten de regentijd. Een boottocht door de regenwouden van normaliter drie dagen, duurde bij gebrek aan water en het constant moeten dragen van de boot vijf weken langer.’

In het dorp van zijn bestemming wachtte zijn leermeester, die uiteraard wist dat hij ‘te laat’ zou komen. Toen Smit via zijn tolk aan de vrouw vroeg of haar man thuis was, realiseerde hij zich zijn derde fout. Zíj was zijn leermeester. ‘Het werden uiteindelijk niet een paar maanden, maar een twaalf jaar lange, diepe Afrikaanse cultuurervaring.’

De vrouw bleek een exponent te zijn van de Marrons ofwel ‘businengre’, wat letterlijk bosnegers betekent. Deze in de zeventiende eeuw van de plantages gevluchte West-Afrikaanse slaven vestigden zich na hun ontsnapping in de oerwouden van Suriname. ‘Moet je je voorstellen hoe dat ging. Kreeg één van hen een droom om de Amazonebekken in te vluchten. En kwam men vervolgens in een volledig vreemde biotoop terecht, onvergelijkbaar met Afrika, waar men noch de planten, noch de dieren kende. Ze moesten alles opnieuw leren en overleefden door hun intuïtie en verbondenheid met de aarde.’

AmazoneSpiritueel genezer
Smit, kleinzoon van een boer, was totaal verbijsterd toen hij tijdens zijn ‘opleiding’ de onbegrensde mogelijkheden van de Amazone leerde kennen. ‘Het echte goud zit ‘m niet in de eenmalig kap van hardhout. De bomen en planten bieden een oneindig lijkende diversiteit aan medicinale antwoorden op fysieke, emotionele, mentale en spirituele klachten of ziektebeelden.’ Los van de traditionele Afrikaanse medicinale kennis die Smit opdeed, kreeg hij ook een opleiding als spiritueel genezer.

Jaren later blijkt hij uitverkoren de traditionele medicinale kennis uit te dragen naar het Westen. Plus een spirituele geneeswijze. Als kruidengenezer werkt hij met curatieve medicijnen, hoofdzakelijk ter bestrijding van klachten die veroorzaakt worden door ongevallen.

Als spiritueel genezer heeft hij de taak te voorkomen dat iemand ziek wordt. ‘Net zoals de artsen in het oude China alleen betaald kregen als er géén zieken in de gemeenschap waren, is de spirituele medicijnman een persoon die op tijd ziet dat iemand viraal, bacterieel, emotioneel of anderszins iets oploopt waardoor na verloop van tijd een klacht of een ziektebeeld ontstaat. De mensen worden in zulke gemeenschappen – het leven dansend – gemiddeld 97 jaar oud. Dat gebeurt niet door helderziendheid, maar door op tijd zien. Een genezer krijgt een droom, afhankelijk van de urgentie tot driemaal toe, waarmee hij voorzorgsmaatregelen kan nemen.’

Smit zijn leermeester zag eens in een droom dat een ongeboren kind van zeven maanden ondersteboven in de baarmoeder lag. ‘We gingen naar het dorp toe en onderweg kwamen we langs de timmerman die ze en passant vertelde dat zijn opvolger over tweeënhalf jaar voor het eerst langs zou komen. Had ze ook doorgekregen van de ziel. Wij verder naar de moeder die vervolgens in een feestelijke entourage een behandeling kreeg. De volgende dag lag het kind weer goed. Het was gekanteld.’

VaticanBanvloek
Kantelen is een woord dat ook in een andere context valt tijdens het gesprek, en waardoor Smit in de wandelgangen door klanten vloekendokter wordt genoemd. Als spiritueel genezer weet hij via inspiratie of ingeving wat een persoon door een vloek heeft opgelopen. Daarmee kan hij de diagnose op tijd te stellen. ‘Inspiratie is een bezieling die wordt doorgegeven door de ziel, het gevoelsverstand van een klant. Vervolgens kan ik maatregelen nemen of advies geven om de klacht of de ziekte te voorkomen.’

Van oudsher is een vloek ‘een wapen dat even onfeilbaar treft en kwaad doet als een pijl of zwaard’. Een (ban)vloek werd in vroeger tijden plechtig afgekondigd door de kerk en strekte tot onheil, zo was de gevestigde mening. ‘De kerk, aldus Smit, ‘zette mensen ertoe aan om degenen die vervloekt werden, ook nog eens uit de familie en gemeenschap te verbannen.’

In de spirituele wereld is een vloek beter bekend als spirituele blokkade. Smit: ‘Spirituele blokkades kunnen voortkomen uit dit leven, uit een vorig leven, of uit erfenis. In het Westen kennen wij de erfenisblokkade: voor eeuwig verbannen of vervloekt.’

Hij refereert aan de periode rond de achttiende eeuw. ‘Wie met wie mocht trouwen, werd tot dan toe bepaald door families in hechte gemeenschappen. Religie verbood het gemengde huwelijk. Bruid en bruidegom moesten van hetzelfde geloof zijn. De kerk onthield andere verbintenissen van een zegen en zette de gemeenschap onder druk zulke goddelozen te verstoten.’

Met de opkomst van de steden raakten de hechte gemeenschappen op de achtergrond en ontstond de mogelijkheid om niet voor de kerk, maar voor het stadhuis te trouwen. Maar daarmee nam de banvloek geen keer. Die was immers voor eeuwig en betekende in de praktijk voor eeuwig niet-beschermd, en ging over van generatie op generatie.

Forbidden fruitVerboden vrucht
Bij de geboorte krijgt ieder mens een beschermer mee. Smit legt uit dat dit een door God gegeven energieveld is, om ons te beschermen tegen ellende. ‘De kerk wist dat dit energieveld kan kantelen tot ellende als mensen weglopen bij de macht. Er ontstaat dan een gemanipuleerde beschermer of spirituele blokkade, ook wel vloek genoemd. De functie verandert dan van constructief naar destructief. In plaats van te beschermen tegen ellende, creëert het ellende.’

In het Westen is de kennis om spirituele blokkades te doorbreken, verloren gegaan. ‘Fysiek, emotioneel en mentaal zijn we tot veel in staat, maar spiritueel genezen…’ Hij beschrijft de mens in deze toestand van niet meer beschermd-zijn, als vatbaar, als iemand die wagenwijd openstaat om ellende op te pakken.

Smit: ‘Maar of dat nog niet erg genoeg is, wordt zo iemand bovendien door zijn eigen omgedraaide beschermer van tijd tot tijd aangevallen. Niet als een mens overleeft, maar elke keer als hij gelukkig is met zichzelf, anderen en werk, zal de blokkade hem eraan herinneren dat hij een verboden vrucht is uit een ooit verboden samenleving.’

Niemand heeft, zo leert de Judeo-Christelijke traditie, recht op verboden vruchten. Dat begon natuurlijk met Adam en Eva. Zo iemand mag nog wel leven, maar niet in het paradijs. Hij mag enkel en alleen een geluksgevoel ontwikkelen bij de gratie dat hij of zij anderen gelukkig kan maken. Maar het gekantelde energieveld zal keer op keer een stokje steken voor het geluk van die mens zelf.

Achilles heelAchilleshiel
Naast de erfenisblokkades van de familie, nemen de oude zielen tijdens hun groeiproces ook nog eens de blokkades van de andere leden in de familie over. En ’s nachts zetten die oude zielen met een jaar of acht hun slaapkamerdeur wijd open voor generaties overleden familieleden, die niet kunnen reïncarneren.

Kortom: overdag is zo’n oude ziel verantwoordelijk voor de lasten van de levenden, en ’s nachts voor het diepe verdriet van de overledenen. Op den duur leidt dit tot klachten van allerlei aard. ‘En dat is maar goed ook’, vertelt Smit, ‘want dat zorgt voor een zoektocht naar genezing van zichzelf en van de aarde.’

De klachten bij een spirituele blokkade zijn voor iedereen verschillend. ‘Maar iedereen heeft een achilleshiel. Daarop richt de blokkade zijn pijlen. Het energieverlies holt het immuunsysteem uit en zorgt voor klachten als: wel in- maar niet kunnen ontspannen; slecht slapen en moe wakker worden; strijd tussen gevoel en verstand: ‘ik moet zoveel, wat wil ik eigenlijk’; spanningen in relatie tot jezelf, partners en werk; besluiteloosheid; van een menigte mensen moe thuis komen; elke keer als je gelukkig bent, na verloop van tijd niet gelukkig mogen blijven; soms wel, soms niet bij je gevoel komen; moeheid die kan leiden tot moedeloosheid, depressiviteit en depersonalisatie.’

Gelukkig draagt niet iedereen een vloek. Smit verdeelt de wereldbevolking in veertig procent jonge en zestig procent oude zielen. ‘In families wordt om de generatie een oude ziel geboren. Deze ziel neemt de verantwoordelijkheid, de vloek, van de familie op de nek. Deze zielen hebben meer levens(ervaring) dan de andere leden in de familie achter de rug. Een half procent van deze oude zielen (circa 20 miljoen mensen wereldwijd, fv.) is gelukkig behept met wat ik noem een menshelpende factor. Dat zijn namelijk meestal genezers, coaches of artiesten. Of ze dat op latere leeftijd daadwerkelijk worden of niet, het blijven geïnspireerde zielen met een veelzijdig talent, dat zij keer op keer willen inzetten om mensen bij te staan.’

Be your own healerEigen heelmeester
Oude zielen komen bij Smit voor behandeling, omdat ze naast een groot doorzettingsvermogen en tomeloze veerkracht ook een flinke dosis integriteit, verantwoordelijkheid en nieuwsgierigheid bezitten. Maar vooral door een overdosis aan eigen wijsheid; wijsheid van de ziel uit vele levens. Dat stelt ze in staat de lange weg te gaan, die nodig is om de ban van de vloek te breken.

Smit verwijdert de vloek niet, maar draait hem terug tot bescherming. ‘Betreft het een generatievloek, dan kan ik die via de familie-verantwoordelijke terugdraaien op alle generaties: zowel op de levenden als op de overledenen zal dan de orde hersteld zijn. En de beschermer blijft ook naar volgende generaties toe, dus in de toekomst, in stand.’

Smit is niet iemand die je kan vergelijken met de priester van vroeger. Iemand die onmisbaar is om het contact met God tot stand te brengen. In alle bescheidenheid: ‘Het terugdraaien van de vloek gebeurt niet door míj, maar dóór mij. De verantwoording van het fysieke, het emotionele en het mentale ligt bij de mens, en die kennis is aanwezig. De verantwoordelijkheid voor het spirituele ligt niet bij de mens, maar bij Spirit. Ik leg als intermediair de drager van de vloek uit waar hij mee rondloopt. Noem het wakker maken van spiritueel bewustzijn.’

Mensen met een vloek ervaren het leven als overleven. De symptomen van fysieke, mentale en emotionele overbelasting, kunnen de eerste weken na het terugdraaien van de vloek tot bescherming zelfs verergeren. ‘Eenmaal beschermd worden de verstopte emoties, lichamelijke moeheid, en mentale drukte wakker om het systeem te verlaten. De mens wordt dan zijn of haar eigen heelmeester’, legt Smit uit.

Inner peaceInnerlijke rust
Na een week of drie ontstaat een begin van innerlijke rust, en zal men beter gaan slapen. In de zes tot negen maanden daarna herstelt de energiehuishouding zich. Met het stijgen van het energieniveau, zal ook het immuunsysteem kwalitatief verbeteren, zodat het lichaam weer preventief optreedt tegen virale en bacteriële aanvallers.

Overigens behandelt Smit ook op afstand. Dat werkt als volgt. De ziel, het gevoelsverstand, dat de mens gelukkig en gezond wil hebben, ‘reist’ naar Smit toe voor informatie. Na zo’n behandeling stuurt Smit deze zielsinformatie via e-mail toe, zodat de klant deze zich bewust eigen kan maken. ‘Overigens’, vertelt Smit, ‘reizen de zielen die een relatie hebben met de klant, bijvoorbeeld die van familieleden, partner en kinderen, met de ziel van de klant mee. Ook om informatie te verschaffen.’

De communicatie tussen de ziel en vloekendokter Smit gaat zelfs verder dan spirituele blokkades. De ziel geeft ook kennis en inzicht door over het ontwikkelen van talenten, over mogelijke andere blokkades, en bijvoorbeeld welke relatie zielen met elkaar hadden in andere levens. De ziel adviseert over blokkades, hoe ze zijn ontstaan en welke geneeswijze het beste toegepast kan worden in relatie tot die blokkades, regulier of alternatief.

‘Ik kan niets maken, dat doet God of zoals ze in Suriname zeggen: Hij die alles gemaakt heeft en oneindig is.’

Dit artikel verscheen eerder in ParaVisie van mei 2008.

Advertenties

Over Frans

Frans Vermeulen took his first spiritual footsteps in Australia at the Australian Institute of Metaphysics. Thereafter he focused as a writer on spiritual topics. Frans has interviewed some of today’s leading spiritual teachers, including Rananda, John de Ruiter, Drunvalo Melchizedek, Robbert van den Broeke, Caroline Myss, Ton van der Kroon, William Whitecloud, dr. Sha, Robbert Moss, Olof Smit, Patricia Cori, Robert Tenzin Thurman, Eric Pearl and Gary Renard. His greatest love is what he regards as “the pure non-duality of A Course in Miracles.”
Dit bericht werd geplaatst in Interviews, ParaVisie, Spiritueel en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

38 reacties op In de Ban van de Vloek

 1. Ellen zegt:

  Hallo Olof,
  Als ik mezelf ken, is mijn leven zo moeilijk gegaan tot de dag van vandaag. Alles wat ik wil bereiken, moet ik voor strijden. Het lijkt wel dat iemand of een geest me steeds tegen zit in dit leven.
  Zou mij kunnen helpen???

  RE:
  Hallo, richt je verzoek rechtstreeks tot Olof. Bovenin het artikel vind je de link naar zijn website (Earthfather Olof Smit) en daarmee zijn emailadres.

 2. sandra zegt:

  hey olaf,
  ik heb me al 1000 keer afgevraagd waarom ik voor alles zoveel harder moet vechten,terwijl het bij sommige vanzelf lijkt te gaan zou jij me kunnen helpen aub?

 3. Frans zegt:

  Hallo Sandra,
  Ik krijg regelmatig mailtjes die bestemd zijn voor Olof. Met dit artikel ben ik slechts de boodschapper. Klik zijn website aan in het artikel en neem contact op, als je dat wilt.

 4. Hes zegt:

  Vier jaar geleden ben ik bij Olof op consult geweest voor een opgezwollen enkel op zoek naar genezing en herken veel van wat hij me toen vertelde uit het bovenstaande artikel, o.a dat vloeken worden omgezet in bescherming. Een jaar later na het consult heb ik naast dat ik nog steeds een opgezwollen enkel heb een zeldzame auto-immuunziekte gekregen, waar ik volgens twee verschillende specialisten aan zou kunnen overlijden alleen met zware medicijnen en alle bijwerkingen van dien kan ik overleven. Nu heb ik moeten leren leven met deze zeldzame aandoening. Nu vraag me af hoe het precies zit met een vloek die wordt omgezet in bescherming in mijn geval…is mijn aandoening een vorm van bescherming, terwijl ik het in het dagelijks leven meer ervaar als een vloek? Hoe zit dit karmisch dan gezien het verhaal van Olof?

 5. Frans zegt:

  @Hes,

  Dit is niet een vraag die ik als journalist kan beantwoorden. Ik heb er natuurijk wel een mening over, maar waarom stuur je niet een berichtje naar Olof? Ik weet dat hij momenteel druk is met geneeskrachtige kruiden uit de bush. Hij is naast vloekendokter namelijk ook medicijnman.

 6. isabel zegt:

  Hoi Frans,
  wat is jouw mening hierover eigenlijk?
  en zijn er mensen die deze blog lezen met duidelijk positieve ervaringen met de gave van Olof Smit? Dat zou interessant zijn! Schrijf eens een reactie als je wilt!
  Isabel

 7. kerstin zegt:

  mijn bezoek aan olof ruim anderhalf jaar geleden heeft een enorm positieve invloed gehad op mijn functioneren en dat van mijn gezin. het overleven is voorbij, ik leef eindelijk doordat ik in staat ben los te laten en te genieten.niets dan lof voor olof! hij confronteert je met jezelf, en doet je tot wonderbaarlijke inzichten komen.

 8. Roberrto zegt:

  Ik heb louter positieve ervaringen.

 9. ger zegt:

  ik vraag me af als hij zo goed is als hier word gezegd waarom hij dan mensen via mail helpt en ze dan 60 euro af handig maakt en ze daarna laat vallen met het gevoel dat ze niet dat doen wat hij zegt hij kent de persoon niet eens nooit gezien en dan zomaar dingen vertellen die niet eens kloppen vind het jammer dat dit gebeurd hoop dat hij met die pratijken stopt en dat doet wat eigenlijk de bedoeling is mensen helpen en niet in de steek laten als hij het niet meer weet zeer jammer!!!!!!!!!!!!!!!!!

 10. annemarie zegt:

  een flink aantal jaren geleden ben ik bij olof geweest.wat hij zei klopte.
  onderweg erheen losten er al dingen op,een voorschouw volgens olof.
  ik ben erna zeer moe geweest,waar olof mij al voor had gewaarschuwd.
  maar de eerste 3 weken erna heb ik een rust ervaren als nooit tevoren en nooit meer er na.
  momenteel gaat het niet zo goed en zou graag hulp hebben.
  olof kan zeer streng zijn en ook hulp weigeren,dat heb ik ook ervaren omdat hij de relatie die ik kortgeleden had niet okay vond.
  je ziel lijdt zei hij je ziel wil het anders,die man hoort jou achter na te lopen,
  zolang je hiermee doorgaat hoef je niet meer te bellen.
  en hij verbrak het contact.
  inderdaad voelt dit als in de steek gelaten.
  andere genezers zijn milder en kunnen je dan bijstaan.
  ik had erg veel vloeken van moeders kant en minder van vaders kant.

 11. Marlies zegt:

  Hai………ik heb sinds 2 dagen contact met Olof op advies van een vriendin. Bij mij is nu voor de 2e keer kanker gecontstateerd en de 1e keer ( 2006 ) heb ik al enorm veel geleerd vanmezelf en nu loop ik al een paar maanden rond met het idee dat “het”nog niet helemaal klopt, dat ik er nog niet ben. Nu uit zich dat weer bij mij in kanker. Ik weet dat er meerdere wegen zijn en ik geloof ook dat je niet iemand persoonlijk hoeft te kennen maar veel kan doen op zielsniveau. Ik denk dat als het gevoel ok is en je staat er open voor je eigen ziel enorm veel kan doen. Tenslotte weet je het allemaal zelf alleen heb je soms een steun nodig, en dat kan Olof zijn.

 12. netje zegt:

  Ik heb geleerd alleen mij Zelf te vertrouwen en heb zodoende na zeer zware lange jaren me Zelf genezen van onwaarheden. Loop nooit meer enige goeroes achterna want Liefde is On-voorwaardelijk ten aanzien van derden en kost NIETS!
  Heb met zulke mensen dan ook NIETS! Ook zij zijn net zoals wij op weg naar de ZUIVERE WEG en mogen helpen maar dat helpen hebben ze niet begrepen. Liefde is nogmaals vanuit het WARE HART onvoorwaardelijk en daar hangen geen euro’s aan!
  Door te ZIJN help je je medemens.
  Ik ervaar dat ik mag helpen door te ZIJN wie ik ben en dat veel mensen hier zeer positief op reageren tot genezen toe. Het is de Liefde die geneest die door ons stroomt en verder niets.
  Mensen laat je niets wijs maken.

 13. me zegt:

  Waarom kan hij wijgeren om te helpen en vragen geen contact op te nemen. Als er in de mail staat wat voor gevecht het leven is van de mailer. Ik begrijp dit niet. En geloof enigzins in dit vage gedoe. Grtz

 14. Pingback: Willemijn

 15. ONVERANTWOORD zegt:

  Door een verwijzing ben ik in contact gekomen met Olof per mail. Website en blogs etc van hem gelezen. Hij ging me behandelen, stuurde een mail met de blokkades die er zijn en verzoek om geld te storten en bij vragen kon ik nog terugmailen. Ik mailde een vraag terug, waarop hij vervolgens me volledig per mail onbeschoft ging uitschelden. Ik had niets begrepen, had niets van hem gelezen etc. Of ik absoluut niet meer wilde mailen.
  ONVERANTWOORD…..

 16. Pingback: 2010 in review « Frans Vermeulen, journalist

 17. B zegt:

  Beste Frans,

  Graag zou ik in contact willen komen
  met Annemarie en Onverantwoord.

  Als jij hun email hebt, vraag hun dan dat er
  iemand is die graag contact wil hebben over dit onderwerp, okay 🙂

  Ik hoor graag van je.

 18. Mijn naam is Dick Beentjes, voormalig natuurkunde docent en ik heb afgelopen weekend de workshop van Olof Smit bijgewoond.

  Het effect van de workshop was verrassend.
  Het heeft me zeker wat gedaan. Ik ben benieuwd wat het me in de komende dagen gaat brengen. Ik heb het gevoel, dat ik beter met mezelf kan overleggen en naar mezelf kan luisteren. Dus het heeft gewerkt.
  Het was heel mooi om te ervaren hoe snel er een groepsbewustzijn ontstond.

  Dick

 19. Dit afgelopen weekend heb in een workshop van Olof meegemaakt.

  Sinds het weekend voel ik me alsof ik met twee vingers in een stopcontact zit….niet genageld aan één plekje, en ik voel al zeker geen dodelijk voltage…nee, alsof ik de batterij van het leven te pakken heb. Wát een zaligheid om Olof zo recht voor z’n raap, uit hart en ziel, het contact met mensen te zien hebben! Mijn hart en ziel jubelen, én er is werk aan de winkel!

  Ingrid

 20. gedesillusioneerde zegt:

  Door een verwijzing ben ik ook in contact gekomen met Olof Smit. Zijn website gelezen, verschillende blogs etc. Uiteindelijke een mail gestuurd (dit is de enige mogelijkheid om hem te bereiken) Krijg direkt een mail terug dat hij me wil behandelen. Ik heb vloeken en zodra ik het geld overgemaakt had wilde hij mij helpen. Aangezien ik het antwoord wat hij terugstuurde herkende in verschillende blogs. Het was namelijk precies hetzelfde, vage korte antwoord. Geeft hij kennelijk aan iedereen! Toen ik hem een mail terug stuurde met wat specifiekere vragen. Kreeg ik vervolgens een onbeschofte email terug of ik zijn website wel gelezen had, dat ik er niets van begrepen had en dat hij me geen behandeling wil geven.

  Tja……. Is dit nou een healer die begaan is met mensen of een charlatan?!

 21. Carla Olf zegt:

  op 19/20 mrt jl heb ik de workshop ‘hoe in dialoog te komen met jouw eigen ziel’ in adam van olof smit gevolgd.

  de workshop was in een lezing/theoretisch deel en een praktisch deel.
  de stijl van overdracht beviel mij wel.
  met respekt naar elkander.
  er was gelegenheid voor individuele en voor plenaire vragen.
  voor de start van de workshop had olof naar eigen zeggen de deelnemerslijst bekeken en waar nodig spirituele blokkades die in de familielijnen zitten gekanteld.
  ik heb geleerd te werken met een spiertest die ik nog niet kende.
  de groep van 25 personen was op elkaar ingespeeld en leek veel kleiner.
  wat er in de folder staat klopt.
  voor mij was het een verademing, dat ik er wat aan had.
  het was geen handel, oprechte kennisoverdracht.
  vandaar dat ik folders voor anderen meenam.
  want wat goed voor mij is gun ik de ander.
  ik zou graag willen dat er meer zoals olof in
  de alternatieve geneeswijze docentschap waren.
  je krijgt echt waar voor je geld en meer.
  zit er met gelijkgestemden.
  geen dubbele agenda.
  iemand die de roeping heeft om met zielen te werken.
  ervan geniet en graag kennis met de groep deelt.
  delen is helen.

  het was een weekend voor mezelf, een cadeau aan mijn ziel.
  wie ben ik, waarom overkomt mij dit.
  niemand ontkomt eraan af en toe stil te staan bij zichzelf.
  ik werd er meer bewust van om meer in dialoog te gaan met mijn ziel.
  het herontdekken van mijzelf.
  wie zichzelf kent en accepteert leert met meer plezier, geluk en liefde
  in het leven te staan.
  mijn moeder zei altijd, kennis is het enige waarvan men je niet kan beroven.

  olofs manier van lesgeven is misschien anders dan je gewend bent
  maar ik vind t geweldig deze stijl.
  korte metten maken met stoorzenders.
  de kennisoverdracht staat centraal.
  je aanwezigheid is belangrijk voor je ziel, het zijn in het hier en nu.
  niets ego’s, of zweverig, niet met je hoofd in de wolken, down to earth.

  ik hoop dat ik voldoende naar eer en geweten heb laten weten via dit bericht hoe ik workshop heb ervaren.
  was leerzaam.
  ik wens iedereen a.s. weekend heel fijne en goede leermomenten toe.

  carla olf

 22. Misschien een beetje een late reactie, maar hier dan toch wat ik heb ervaren het weekend van 19 en 20 maart bij “Ziel en dialoog” van Olof.

  Het weekend heeft veel bij me losgemaakt, het voelde voor mij als thuiskomen. Het is zo fijn om daar met “oude zielen” gewoon te zijn en van elkaar te leren. Ik vond het een superworkshop. Het is zo goed dat Olof zo recht voor z’n raap is, want het is een uitnodiging om ook goed na te denken dat je zo “straight” mogelijk bent naar jezelf toe in je vragen die je wilt stellen. Zuiver zijn en eerlijk!

  En ik heb zo zitten denken en testen over “het schrijven” wat dan mijn bestemming is. Toen ik thuiskwam en ik dat tegen mijn partner vertelde, zei hij gelijk, o…. dat is numerologie, daar ben je elke dag mee bezig. Als ik test dan lijkt het inderdaad numerologie te zijn, maar misschien is het toch nog wat meer. Enfin, ik vertrouw erop dat het me vanzelf duidelijk gaat worden.

 23. ellen zegt:

  Mensen, denk nou toch gewoon zélf na. Vertrouw op je eigen-wijsheid. Een zgn. “goeroe” met alle levenswijsheid die voor iedereen zou weten wat het beste is en de juiste manier om je leven te leiden/lijden? laat me niet lachen! In mijn werk noemen we zo iemand een narcistische personlijkheid. Doodeng, griezels zijn het. Ga je eigen weg, met vallen en opstaan, in je eigen tempo en houd dus je geld op je eigen bank. Leef en geniet, tijd heelt veel. “Goeroes” plunderen je bankrekening niet. Werkelijke goeroes gaan uit zichzelf mensen helpen en bijstaan, die gaan geen internetsite beginnen en geld vragen.

 24. Ro zegt:

  Hum, Olof heeft me goed geholpen na een simpel mailtje met een oprecht verzoek om hulp. Nu hoef ik nergens meer naartoe voor hulp of advies (zelfs niet naar een workshop van Olof zelf ;-), en kan ik eindelijk bij mezelf terecht voor alles wat ik nodig heb.

 25. Sonja Vicenzo zegt:

  Sonja

  Ik heb recent een behandeling op afstand gehad en na vele jaren mediums ea kreeg ik maar geen verandering in mn leven. De rust is wedergekeerd in mn leven, voor mijn gevoel en ervaring is hij zuiver en heb veel aan hem te danken!

 26. “Ik heb recent deze bijzondere Workshop bij Olof mee mogen maken. Een genoegen, van de eerste tot de laatste minuut :-)) Niet voor watjes, ego-jasje helpen niet bij Olof, daar prikt hij doorheen, maar hij doet het met liefde! Voor wie een sprong voorwaarts wil maken qua zelfinzicht!”

 27. Janneke Eliza zegt:

  Voor de mensen die klagen dat Olof E60 voor een behandeling vraagt: veel alternatieve coaches vragen E75 per keer en dan ben je er nog niet met één behandeling. En als het niks kost denken sommige mensen dat het dan ook wel niks waard zal zijn. Je mag er best wat voor over hebben. Ter vergelijking http://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/23010-overzicht-boetes-en-bekeuringen-auto-snelheidsovertreding.html

  Ik heb mezelf spiritueel met pensioen gestuurd; geen workshop / training / zoektocht meer voor mij. Als ik goed voor mij Zelf zorg, heeft mijn omgeving ook het meeste aan mij. Een weekend bij Olof had ik nog staan. Mijn bedoeling was om lekker te genieten. Dat heb ik ook gedaan. Wat kan die man vertellen! En als hij als termen gebruikt als “voor de kat zijn kut” dan zie ik een paar oogjes schrikken. Oops geen ABN, maar wel taal die iedereen verstaat. Ik hou daar wel van.

  Ik vind Olof een antigoeroe. Niks volg mij, maar volg je Zelf. Anticommercieel: niet koop mijn cd/dvd/volgende workshop. Iemand die 3 flesjes wilde kopen, kreeg als reactie dat 2 genoeg waren voor haar. Een ander die een flesje wou kopen, kreeg te horen dat zij sterk genoeg was het zelf te doen.

  Persoonlijk is mijn leefregel dat iedereen het lekker zelf uit moet zoeken. Dus kijk op zijn site en voel bij jezelf of het iets voor je is 😉

 28. mia zegt:

  Eind oktober volgde ik een weekend bij Olof Smit, nadat ik enige weken vroeger een behandeling op afstand kreeg . Na de behandeling leerde ik Olof kennen als een oprecht en zorgzaam man . Op al mijn email-vragen kreeg ik antwoord en op een moeilijk moment nog extra energie ter ondersteuning. Ik keek dus uit naar de workshop ! Het onthaal was warm , een persoonlijke sfeer , goed verzorgd geheel door R.J.
  De communicatiestijl van Olof is even wennen maar de kracht van zijn verhaal en de kracht van zijn energie doen je dit snel overstijgen – er was de nodige humor, verruiming van inzichten, de zorg dat ieder zich gehoord voelde . De kracht van de behandeling en de processen die het in gang zet vragen wel dat je het meent met jezelf en je spirituele groei . Je moet wel een zelfreflekterende houding hebben, maar dat is altijd bij groeiprocessen natuurlijk . Ik ben blij dat ik Olof ben tegengekomen, voel me steeds beter worden, voel me ondersteund , ook professioneel. Zijn stijl ligt me en zijn inhoudelijk aanbod is “indringend” en sterk ! Voor wie er zich kan in vinden, is dit een buitenkans !

 29. City_Shaman zegt:

  very wise and good words Olof… thank you for that Theme.

 30. Christophe H. zegt:

  Onderwig

  Te lang gewacht, te lang gewacht
  Hier langst de kanten van de stroaten,
  Verscheurd van kèhw en goesting, gitar onder den oarm,
  Zonder leugens op de tong.

  De wireld wacht op mij, moe mij nie hèhn
  t Es de wandelinge van den bohemien die mij vertelt
  Wa da ‘k moe doen , wa da ’k moe loaten,
  En woarda ‘k woater vind in wijn

  Vergeef mij alle toekomstige zonden
  Vergeef mij, ‘k lik nie alle wonden
  Ik wil in ’t licht, doar wil ik zijn

  ‘t Deurbreken van de ketting van de sleur
  Geef mij voldoening en een menselijke kleur
  Op mijn geloat, mijn diepste wezen
  ‘t Wirk woarda ‘k op word gewezen
  Heuren betoverende geur

  Vergeet uhw ijdele beloftes
  Gebroken spiegels van gelofte
  ’t Er ès een vrijheid onderwig

  Ik zie uh stoan hier langs de kant
  Dezelfde wig, een ander land
  Op zoek noar ’t eind van het begin
  Het punt achter het woord, de loatste zin
  Een nieuw verhoal van binnenin

  Neemde mij mee of neemde tijd
  Wilde nie weten wie da ge zijt
  Hier zijn de feiten, banaliteiten
  Verbannen van duuje activiteiten
  En de onwirkelijkheidszin

  Vergeef mij ik kan ‘t niemier loaten
  Van te luisteren onder het proaten
  Noar dit luidruchtige refrein

  Worde nie moe en overstuur
  Oas ge kunt zien deur diene muur
  Van woar ge zijt, van woar ge komt
  Van wie ter neverst uh zit en opsomt
  Van wa ter eigenlijk verstomt?

  Ik geef uh dit, ik geef uh dat
  Gij stel mij veur aan elke stad
  Die mij verstikt, mij nie verstoat
  Mij weeral opjoagt of verloat,
  Mij mee problemen overload

  Vergeef mij alle toekomstige zonden
  Vergeef mij, ‘k lik nie alle wonden
  Ik wil in ’t licht, doar wil ik zijn

  Vergeet uhw ijdele beloftes
  Gebroken spiegels van gelofte
  ’t Er ès een vrijheid onderwig

  Opnieuw het lef da poarten speelt
  Of ès ‘t de lafheid die verveelt
  Breng mij het bos, breng mij de bumen
  Breng mij ‘t huwelijk van twie strumen
  Toe breng mij wig van wa verzilt

  Ik zie de gang, ik zie de deur
  Ik zie de koamer, den acteur
  Ik zie de kast, ik zie de kist
  Ik zie, ik hèh mij nie vergist
  Ik zie dezelfde regisseur

  Vertel nog kier het simpel rijmke
  Da start en stopt mee een geheimke
  Fluister het in mineur

  En hier gestrand op keihard zand
  Bijna een beeld, deur elk land
  Vind ik uh terug en geef uh ’n hand
  Al denkte da wij nie zijn aanverwant
  We zijn van overal en van nu

  Gentse groeten x 2012 en een goede gezondheid!

 31. saskia zegt:

  Hihihihihihihi, wat een meningen allemaal. Voor sommige komt Olof waarschijnlijk gewoon te dichtbij. Ik heb erg veel aan zijn adviezen gehad, maar als je eigenwijs bent en niet WILT luisteren of een beetje lui bent en denkt hier heb je mijn problemen en los ze maar op!!!! Ja dan krijg je de deksel op je neus. En dat vind ik zo fantastisch aan deze man, eerlijkheid!!!
  Blijf bij je eigen gevoel en ben blij dat er zulke mooie mensen op deze aarde rondlopen.

 32. Albertine zegt:

  Ik heb vorig jaar ook de workshop gevolgd bij Olof Smit. Was interessant. Hij vertelde dat mijn Ziel tegen hem zei dat ik schrijver ben en dat ik moest gaan schrijven. Okay, zou kunnen. Ben ik dus nu mee bezig.
  Ik had zo af en toe nog wel een vraag per mail waar ik altijd een kort en meestal vaag antwoord op kreeg.
  Tot hij mij een keer mailde dat ik een healer en een genezer ben en of ik al een eigen praktijk heb. Ik zei hem dat ik geen eigen praktijk heb en dat hij mij nooit eerder heeft gezegd dat ik een healer en een genezer ben. Nou, toen waren de rapen gaar!
  Ik kreeg me toch een lange scheldkanonnade via de mail! Dat hij dat wel gezegd had en dat ik loog en niet naar hem wilde luisteren en dat ik het zelf maar uit moest zoeken…
  En hij eindigde heel vals met de opmerking dat wie niet horen wil, maar moet voelen. Klonk als een bedreiging.
  Ik heb hem daarna nog gemaild maar kreeg geen antwoord meer.

  Trek zelf je conclusies.

  Mijn eigen conclusie is dat hij vast wel het een en ander kan, maar dat zijn buiten proportioneel grote EGO hem totaal in de weg staat.

  (Ben benieuwd of ik nu weer een dreigmail ga krijgen.)

 33. Chantal zegt:

  Uit de verscheidenheid van reactie zie je de verschillende lagen van mensen. Soms worden dingen gezegd die eerst niet begrepen zullen worden. Maar boos worden op een ander is nooit de oplossing. De spiegel ligt altijd bij jezef. Boosheid betekent vaker dat iets waar is wat je zelf nog ontkent. Al in de psychiatrie bekent onder ‘ontkenning’. Alles is een keuze. De mensen die me begrijpen zullen weten wat ik bedoel. De mensen die me niet begrijpen raken hierdoor ‘boos’ en misschien wel gefrustreerd. Hulp vragen is reëel en wat je met het gegeven doet; leuk of niet leuk, is een keuze. Sommigen zitten op een punt dat het bijna niet verder kan afzakken, je pakt dan alles aan. Dat zijn mensen die weinig boosheid meer hebben naar hulp. Je zult ook zien dat deze mensen altijd baat hebben omdat ze echt willen, misschien niet met de manier van hulp, wel naar de beweging. Om snel te gooien met woorden als ‘charlatan’ zegt eerder iets over de staat van deze persoon dan over degene wie het zou moeten betreffen. Ben je dan in staat, of heb je de moed om dan naar je zelf te kijken waar jij je eigen charlatan in je leven bent. Een reactie over grote ego’s is helemaal goed, zolang je zelf beseft dat jij ook zo iemand bent. Zo is het met alles.
  Dit wilde ik even kwijt, voor wie het lezen wil.

 34. Frans zegt:

  Dankjewel Chantal!

 35. Mark zegt:

  Jaren geleden (+/-9 jaar) bij Olof geweest toen hij nog in Zandvoort zat. Had een paar keer de tip gekregen naar Olof te gaan omdat de native american traditie dit niet kent.
  Had een familievloek van 7 generaties terug in de manlijke lijn. Het zal wel maar hoe kom je daar achter…. .
  Toen ik na de sessie wegliep voelde ik alsof er een loden plaat van me af was gehaald en alsof ik zweefde maar tegelijker tijd zeer verbonden met de grond.

  Bij terugkomst kwam mijn vader aan met een boekje wat hij gemaakt had met daarin de stamboom. Inderdaad 7 generaties terug in de rechte lijn, is een voorouder uit de kerk gestapt en overgelopen naar een andere kerk. Natuurlijk staat nergens dat er een vloek is uitgesproken (ze kijken wel uit) maar wel meld het kerkboek: “De man is paaps, siet consist. Actem den …”. Als je flink zoekt op het internet kom je er achter dat in die tijd inderdaad banvloeken werden uitgesproken in de kerkdiensten.
  De man mocht zijn eigen kinderen niet meer aangeven en dat is in alle gevallen gedaan door de schoonmoeder die nog wel behoorde tot de kerk die de man de rug had toegekeerd.

  Jaren later solliciteerde ik en kwam op een plek die erg vreemd aanvoelde alsof ik iets ouds en erg kouds voelde maar ik kon het niet duiden. Gelukkig ging de baan niet door en al spoedig kwam ik erachter dat het sollicitatiegesprek had plaats gevonden exact op de plek waar mijn voorvader, na het uit de kerk stappen te kerke ging (hagepreken).

  De sessie bij Olof was simpel, doeltreffend en herkenbaar. Mijn leven is compleet veranderd.

  Het komt geregeld voor dat ik clienten die bij mij een healingsessie komen doen eerst doorverwijs naar Olof. Na het zelf allemaal te hebben meegemaakt herken ik een dergelijke kanteling en kan mensen doorverwijzen. Ik hoor veel positieve reacties en zie veel verbetering en verandering.

  Olof bedankt voor al het goede werk.

 36. Frans zegt:

  Dankjewel Mark.

  Voor degenen die geïnteresseerd zijn: In oktober komt Olof Smit’s boek uit bij Frontier Publishing.

 37. alexandra zegt:

  Chantal ik zou heel graag mijn email wisseling aan je laten lezen tussen Olof en mij. Ik interpreteer het op een bepaalde manier, zonder mijn emoties en ego mee te laten lopen en dan kan ik het nog niet bevatten. Ben je bereid om mee te lezen? Mijn email adres ; x.leusink@planet.nl
  Heel graag.
  Warme groet Alexandra

 38. groen zegt:

  ik ben milieu- oftewel chemiepatiënt
  mijn lichaam wordt ziek van chemicaliën
  zelfs van hele kleine beetjes
  dat heet MCS
  ik heb als ervaringsdeskundige heel veel geleerd
  de door de mens nagemaakt chemische formule is nep en werkt anders de de natuurlijke chemie
  de zogenaamde wetenschap is kortzichtig en daarmee dom
  wetenschap is het tegendeel van het ware weten
  die huidige wetenschap is niet meer dan bewijskunde
  het leven is altijd vernieuwend en herhaald zichzelf nooit
  dus met bewijskunde mis je sowieso de essentie van het leven

  die lui uit de chemische industrie en de pharmaceutische industrie hebben een kassageweten
  hoe kan daar iets heilzaams uit groeien??

  de door de mens gemaakte chemicaliën zijn belastend voor het leven

  en het echte weten komt via de intuïtie uit de bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s